Išlaikymas nepilnamečiams ir pilnamečiams vaikams/alimentai
Išlaikymo sumažinimas / padidinimas / priteisimas
Pradėkite gauti išlaikymą vaikui (alimentus)!

✔️Jei nepilnamečio ar pilnamečio vaiko tėvas/motina nemoka jam priklausančio išlaikymo - kreipkitės į mus.

✔️pilnamečiam vaikui išlaikymas priklauso tada, kai jam yra ne mažiau, kaip 24 metai, jis mokosi, ir jo pajamos nėra pakankamos, kad save išlaikyti. Pilnametis vaikas dėl išlaikymo turi kreiptis savarankiškai.

✔️ Susisieksime su nemokančiu išlaikymo tėvu/motina, ir tarsimės dėl įsipareigojimo tinkamai išlaikyti nepilnametį savo vaiką;

✔️ Pavykus susitarti, parengsime ir pateiksime dokumentus teismui. Teismas, taikos sutartį turi patvirtinti per 7 dienas, taigi, šią nemalonią situaciją galite išspręsti per tikrai trumpą laikąTaikos sutartis dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo (alimentų) - 200 EUR

Taikos sutartį dėl išlaikymo vaikui rengsime tik tuo atveju, jei pokalbio metu bus susitarta dėl šios sutarties sąlygų. Tuo atveju, jei nepavyks pasiekti susitarimo - ši paslauga Jums nieko nekainuos. Taikos sutartis teismas patvirtina rašytinio proceso tvarka, taigi, Jums nereikės eiti į teismą, ar patirti kitų, su bylinėjimusi susijusių nepatogumų.✔️6x pigiau nei bylą spręsti teisme, piktuoju
✔️Taikos sutartis patvirtinama per 7 dienas
✔️Mokate tik tada, jei rengiame dokumentus. Jei nepavyksta susitarti geruoju - mokėti nereikia.

Susitarimo dėl išlaikymo schema
1. Skambutis ir pasiūlymas

Susisieksime su vaikui išlaikymo neteikiančiu tėvu (motina), ir suderinsime taikos sutarties sąlygas.

2# dokomentų parengimas

Nedelsiant parengsime taikos sutartį, kurią pasirašysite, o mes ją išsiųsime teismui.

3# išlaikymo (alimentų) priteisimas

Teismas patvirtins taikos sutartį, ir išlaikymas bus priteistas.

Dažniausi klausimai apie išlaikymą
Kam gali būti prieteistas išlaikymas?
Išlaikymas gali būti priteistas tiek pilnamečiams, tiek nepilnamečiams vaikams, kurie patys negali savimi pasirūpinti. Nepilnamečiam vaikui išlaikymas priteisiamas visais atvejai, o pilnamečiam vaikui išlaikymas priklauso tada, kai jam yra mažiau nei 24 metai, jis mokosi dieninio mokymo įstaigoje, nedirba, ir dėl to negali savęs išlaikyti pats.
Ar būtina, kad išlaikymas būtų priteistas
Dažnai vaiko tėvai geranoriškai sutaria dėl išlaikymo, jo niekur nepatvirtina, ir tas išlaikymas būna geranoriškai mokamas iki kol vaikas užauga. Tačiau taip pat yra daug atvejų, kai išlaikymą mokantis tėvas/mama nustoja jį mokėti, ir nebepavyksta susitarti dėl tolimesnių mokėjimų. Dėl to rekomenduojame pasirašyti ir teisme patvirtinti taikos sutartį dar tada, kai dėl išlaikymo mokėjimo nėra ginčo.
Kokia išlaikymo suma priteisiama, kaip ji skaičiuojama?
Civilinis kodeksas numato, kad vaiko išlaikymo dydis turi būti proporcingas tėvų turtinei padėčiai ir vaiko poreikiams. Taigi, išlaikymo vaikui dydis labai priklausio nuo tėvų pajamų, turimo turto ir pan. Teismas vertina, kiek vaikų išlaiko konkretus tėvas/motina, ar išlaiko vyresnius tėvus, ar turi finansinių įsipareigojimų, ir kt.

Lietuvos Aukščiausiasis teisma syra išaiškinęs, kad sprendžiant tdėl išlaikymo vaikui dydžio reikia vadovautis mininmalios mėnesinės algos kriterijumi. Laikoma, kad pusę šios sumos skiria tas tėvas/mama, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, o kittą pusę - atskirai gyvenantis ėvas/mama. Jei vaiko tėvų turttinė padėtis ženkliai skiriasi, teismas gali didesnę išlaikymo dalį priteisti iš to ttėvo/motinos, kurio pajamos didesnės.
Jei anksčiau teismo priteisitas išlaikymas yra per mažas?
Išlaikymas vaikui priteisiamas konkrečia suma, ir vaikui augant, keičiantis jo poreikiams, ekonominei situacijai, tėvų pajamoms ir pan. priteistas išlaikymas gali tapti nepakankamas patenkinti vaiko poreikius. Tokiu atveju galima kreiptis į teismą tam, kad padidintų priteisto išlaikymo sumą.
Jei anksčiau priteistas didelis išlaikymas, ir nebegaliu tiek mokėti?
Būna atvejų, kai po to, kai priteisiamas išlaikymas, pasikeičia išlaikymą mokančio tėvo/motinos turtinė padėtis (sumažėja pajamos, ar atsiranda daugiau išlaikytinių ir pan.), ir jis nebegali mokėti tiek išlaikymo kiek priteista. Tokiu atveju galima kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo sumažinimo. Aišku, jei priteista tik minimali išlaikymo suma, tikimybė, kad išlaikymo dydis bus sumažintas, yra labai maža.
Jei išlaikymas nemokėtas jau seniai?
Teismas gali priteisti ne tik išlaikymą, be ir išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius 3 metus.
Norint pateikti ieškinį dėl alimentų priteisimo, mums reikės iš Jūsų gauti šiuos dokumentus:
Ar vaikus išlaikyti galima tik periodinėmis išmokomis?
Laikoma, kad išlaikymas periodinėmis išmokomis yra labiausiai vaiko interesus atitinkanti išlaikymo forma, bet yra ir kiti būdai vaikui išlaikyti. Šie būdai yra išlaikymas vienkartine išmoka, arba išlaikymas turtu. Taip pat galimas mišrus išlaikymas - pvz. dalį išlaikymo priteisti turtu, o likusią jo dalį - periodinėmis išmokomis.
A suėjus pilnametysei vaikas netenka teisės į išlaikymą?
Nepilnamečiam vaikui išlaikymas priteisiamas iki jo pilnametysės, ir mokamas tam tėvui/motinai, su kuriuo yra nustatyta jo gyvenamoji vieta. Jei vaikui yra ne daugiau nei 24 metai, jis mokosi dieninio mokymosi įstaigoje, nedirba, ir negali savęs išlaikyti, išlaikymas jam priklauso. Tokiu atveju išlaikymas mokamas pačiam vaikui, ne jo tėvui/moinai, kaip iki pilnametystės, ir į teismą kreiptis jis turėtų pats.
Ar teismas - vienintelis būdas įteisinti išlaikymą?
Vaiko tėvai dėl išlaikymo sumos ir mokėjimo sąlygų gali tiesiog susitarti gražiuoju, ir tokį išlaikymą mokėi, bei su vaiku bendauti iki pat jo pilnametystės. Tokie atvejai tikrai yra galimi, ir mes džiaugiamės, kai taip nutinka. Tačiau, kaip teisininkai, visda rekomendauojame apsisaugoti nuo to, kad ateityje viskas gali pasikeisti. Kol dėl visko sutarta geruoju, rekomenduojame pasirašyti taikos sutartį, ir ją patvirtinti teisme. Tokiu atveju, jei situacija pasikeis, galėsite išvengti bylinėjimosi teisme, kurio metu reikėtų įrodinėti tiek abiejų tėvų turtinę padėtį, tiek vaiko poreikius, o teismo išlaidas, kurios neretai būna tikrai didelės, turi apmokėti bylą pralaimėjusi šalis (dažniausiai ta, kuri nemokėjo išlaikymo).
Jei susitarti dėl vaiko išlaikymo nepavyksta, prieš kreipiantis į teismą reikia kreiptis į mediatorių. Jo tikslas yra pabandyti tėvams susitarti geruoju, kad jiems neprireiktų bylinėtis teisme. Nuoširdžiai rrekomenduojame pasinaudoti mediacija, jei gavote mediatoriaus pranešimą - pavykus susitarti taikiai, galite sutaupyti bylinėjimosi išlaidas, ir išsaugoti gerus santykius - tai labai svarbu vaikams.
Kodėl išlaikymo suma tokia didelė?
Dažnai yra manoma, kad vaiko išlaikymas turi būti naudojams tik vaiko maistui ir drabužiams, gal kitiems būtiniesiems jo poreikiams užtikrinti, tačiau yra ne visai taip. Išlaikymo tikslas - užtikrinti pilnavertį vaiko gyvenimą, taigi, užtikrinti kad pinigų pakaktų ne tik tam, kas būtina, bet ir pramogoms, būreliams, žasilams ir pan. Vaikas, gyvenantis su vienu iš tėvų neturėtų gyventi blogiau, nei buvo įpratęs gyventi tada, kai gyveno su abiem tėvais.
Jei vaikas gimė ne santuokoje?
Tėvų pareiigos vaikui gimusiam santuokoje ir ne santuokoje yra vienodos, vaikas nėra atsakingas už tėvų priimtus sprendimus. Tuo atveju, jei vaikas gimė ne santuokoje, klausiame, ar yra pripažinta vaiko tėvystė (vaiko tėvas nurodytas gimimo liudijime). Jei tėvystė nėra pripažinta, ją galima savanoriškai pripažinti pas notarą, arba pripažinti teisme. Išlaikymas vaikui, gimusiam ne santuokoje, priteisiamas taip pat, kaip ir gimusiam santuokoje.
Kaip nustatoma, su kuo liks gyventi vaikai?
Siriantis bendru sutikimu dėl to, su kuo liks gyventti nepilnamečiai vaikai, tėvai sutaria geruoju. Be abejo, sprendžiant šį klausimą rekomenduojame paklausti pačių vaikų nuomonės, ir kiek įmanoma, į ją atsižvelgti. Visgi, jei geruoju susitarti nepavyksta, teismas, atsižvelgdamas į vaiko nuomonę, šį klausimą sprendžia vertindamas, su kuriuo iš tėvų bus geriausiai užtikrinti nepilnamečio vaiko interesai. Tai apima tokius klausimus, kuris iš tėvų anksčiau daugiausiai rūpindavosi vaikais, ar turi sąlygas, tinkamas vaikams auginti, ar jo asmeninės savybės tinkamos vaikų auginimui, ir pan. Teismai sprendžia išanalizavę visas aplinkybes, kurios šeimose gali būti labai skirtingos. Beje, labai džiaugiamės, kad vis dažniau teismai patvirtina bendratėvystę - kai vaikai po tiek pat laiko gyvena pas kiekvieną iš tėvų, ir tėvai lygiaverčiai jais rūpinasi.
Man neleidžiama bendrauti su vaiku, ką daryti?
Deja, tokios situacijos taip pat pasitaiko, nors įstatymas numato, kad abiejų tėvų teisės yra lygios. Tais atvejais, kai yra teismo sprendimas, ir su vaikui gyvenantis tėvas/mama trukdo bendrauti su vaiku, galima kreiptis į antstolį dėl teismo sprendimo užtikrinimo. Tais atvejais, kai teismo sprendimo nėra, rekomenduojame spręsti situaciją geruoju, o deryboms nepavykus kreiptis į mediatorių, vėliau į teismą. Kartu su bendravimo su vaiku klausimu bus sprendžiamas ir vaiko gyvenamosios vietos bei išlaikymo klausimas.
Ką skyrybų ir išlaikymo bylose daro vaiko teisės?
Vaiko teisių atstovai bylose, susijusiose su vaiko interesais atstovauja vaiko interesus. Dažniausiai atvejais, kai sutuoktiniai santuokos nutraukimo klausimą sprendžia bendru sutikimu, vaiko teisės procese nedalyvauja.
Jei dėl klausimų, susijusių su vaiku yra ginčas, vaiko teisių tarnyba vertina situacijos atitikimą vaiko interesams, gali apsilankyti namuose, pabendrauti su vaiku, įvertinti situaciją ir pateikti išvadas. Tai yra normali praktika, ir tokio apsilankymo nereikia bijoti.
Išlaikymą moku geruju, kodėl turėčiau norėti pasirašyti taikos sutartį?
Taikos sutartyje išsprendžiamas ne tik vaiko išlaikymo klausimas, bet ir nustatoma vaiko gyvenamoji vieta, bei bendravimo su vaiku tvarka, susitariama dėl jo auklėjimo, ir pan. Taigi, sutartimi įsipareigodamas (-a) mokėti išlaikymą, taip pat galite susittarti kaip bus švenčiami vaiko gimtadieniai, kasmetinės šventės, kaip bus renkamasi vaiko mokykla ar būreliai, kaip bus dalijamasi išlaidoms, su kuo vaikas leis atostogas ir dar daug kitų dalykų. Dažniausiai tie tėvai, kurie sutaria dėl vaiko išlaikymo, turi kur kas mažiau problemų dėl dalyvavimo vaiko gyvenime, nes tėvų tarpusavio santykiai nėra apkartinti ilgais ginčias dėl vaikų.
Kuo galime Jums padėti
Susisiekimas su tėvu/motina
Jei Jums nepavyksta sutarti taikiai, mūsų teisininkas gali susisiekti su išlaikymo nemokančiu tėvu/mama, ir suteikti jam teisinę konsultaciją, bei padėtti susitarti.
Išlaikymo sumos rekomendacija
Dažniausiai pasikreipus dėl išlaikymo teisininkas Jūsų paklaus, kokia suma Jums atrodo tinkama, ir išgirdęs šią sumą, bei uždavęs papildomų klausimų, pakonsultuos dėl sumos tinkamumo.
Išlaikymo padidinimas/sumažinimas
Išlaikymas priteisiamas konkrečia suma, ir keičiantis vaiko poreikiams, ar tėvų turtinei padėčiai ši suma gali būti keičiama. Tai galima padaryti tiek taikiai, tiek bylinėjantis teisme.
Išlaikymo skola
Teismas gali prieisti ne tik išlaikymą ateičiai, bet ir išlaikymo skolą už paskutinius 3 metus.
Turite klausimų? Kreipkitės!
+370 647 21032
Made on
Tilda