SKYRYBOS.COM TEISINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos (toliau – „ Bendrosios sąlygos") taikomos visoms MB „Asmeninis teisininkas", juridinio asmens kodas 305142451, buveinė registruota adresu Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas – nekartu.lt (toliau – „nekartu.lt") teikiamoms teisinėms paslaugoms ir yra sudėtinė teisinių paslaugų sutarties su klientu dalis (toliau – „Teisinių paslaugų sutartis"), nebent šalys atskira rašytine sutartimi nuspręstų jas pakeisti.

1.2. Su klientu elektroniniu paštu (el. laišku) taip pat yra pasirašomos ir sutariamos specialiosios sąlygos (toliau – „Specialiosios sąlygos"), kurios yra individualiai su klientu aptartos Teisinių paslaugų sutarties sąlygos ir kurios taip pat yra laikomos sudėtine Teisinių paslaugų sutarties dalimi. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu.

1.3. nekartu.lt klientu ir Teisinių paslaugų sutarties šalimis yra laikomi abu sutuoktiniai arba nepilnamečio vaiko tėvai, kurie pasirašė su nekartu.lt atstovavimo sutartį. nekartu.lt yra laikomas paslaugų teikėju, o abu sutuoktiniai/vaiko tėvai – klientu (paslaugų užsakovu).

1.4. Klientas sutikdamas su Specialiosiomis sąlygomis, kartu sutinka ir su Bendrosiomis sąlygomis ir taip yra laikoma, kad klientas sudarė Teisinių paslaugų sutartį su nekartu.lt.

1.5. Teikdami teisines paslaugas, nekartu.lt laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei taikytinų teisės aktų.

2. TEIKIAMOS PASLAUGOS

2.1. nekartu.lt teikia su santuokos nutraukimu susijusias teisines paslaugas: teikia teisines konsultacijas, ruošia santuokos nutraukimo ar susitarimo dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dokumentus ir kitus teisinius dokumentus, atstovauja klientus derybose, renka apie juos duomenis iš viešųjų registrų.

2.2. nekartu.lt konsultacijos yra teikiamos atsižvelgiant į kliento užklausoje nurodytus duomenis ir konsultacijos teikimo metu pateiktą informaciją.

2.3. nekartu.lt konsultacijos ir kiti darbo produktai yra teikiami išimtinai kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo kreiptasi. Jei nesutarta kitaip, klientas negali jų atskleisti tretiesiems asmenims ar naudoti kitam tikslui nei tam, kuriam konsultacijos ar kiti darbo produktai buvo suteikti. Jei nesutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudoti ar remtis suteikta konsultacija ar kitu nekartu.lt sukurtu darbo produktu.

2.4. Klientas turi nekartu.lt pateikti visą aktualią informaciją ir dokumentus, kurie bus reikalingi užduočiai įvykdyti, ir informuoti apie bet kokius faktų ar aplinkybių pasikeitimus. Teikdami teisines paslaugas nekartu.lt vadovaujasi prielaida, kad visa kliento pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs ir teisingi, nebent kliento aiškiai bus nurodyta kitaip.

2.5. Išskyrus kiek kitaip nurodyta Specialiosiose sąlygose, visos intelektinės nuosavybės teisės į nekartu.lt vykdant kliento pavedimą sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso nekartu.lt.

2.6. Kiekvienam kliento pavedimui nekartu.lt paskiria už jį atsakingą teisininką(-ę). nekartu.lt informuoja klientą apie visus į pavedimo vykdymą įtrauktus teisininkus bei jų kontaktinius duomenims.

3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1. Atlyginimas už nekartu.lt paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis Specialiosiose sąlygose nurodyta tvarka, kai apmokėjimo sąlygas ir tvarką abi šalys sutaria elektroniniu paštu. Yra laikoma, kad klientas sutiko su nekartu.lt apmokėjimo sąlygomis ir tvarka (paslaugų kaina), kuri buvo pateikta nekartu.lt išsiųstame el. laiške klientui, kai klientas atlieka avansinį mokėjimą (150 Eur ar kitą sutartą sumą).

3.2. Klientas papildomai kompensuoja nekartu.lt patirtas tiesiogines išlaidas, tokias kaip pažymų surinkimo išlaidos, žyminiai ar registracijos mokesčiai, nekartu.lt patirtas pavedimo vykdymo metu, jeigu jos neįeina į su klientu sutarta kaina. Apie visas nekartu.lt galimas patirti išlaidas klientas yra informuojamas iš anksto.

3.3. Jei klientas nekartu.lt ruošiant santuokos nutraukimo dokumentus: (i) nepateikė pilnos informacijos apie turimus kreditorinius įsipareigojimus; arba (ii) nepateikė pilnos informacijos apie turimą asmeninį arba santuokos metu įgytą bendrą turtą; arba (iii) iki bylos dėl santuokos nutraukimo išnagrinėjimo atliko turimo bendro turto pakeitimus ir apie tai iš anksto nepranešė; ir dėl šių (i)-(iii) punktuose nurodytų veiksmų vėliau po teismo įpareigojimo turėjo koreguoti santuokos nutraukimo dokumentus, nekartu.lt turi teisę už kiekvieną tokią korekciją paprašyti, o klientas turi apmokėti ne mažesnį kaip 50 Eur papildomą mokėjimą.

3.4. Klientas jam pateiktą sąskaitą turi apmokėti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Sąskaita yra siunčiame kliento nurodytu el. pašto adresu. Klientui atsisakius užsisakytų teisinių paslaugų, kai klientas jau atliko avansinį mokėjimą, o nekartu.lt parengė visus reikalingus dokumentus, klientas įsipareigoja pilnai apmokėti likusią Specialiose sąlygose (el. paštu) aptartą paslaugų sumą pagal pateiktą nekartu.lt sąskaitą. Klientui atsisakius tolesnių paslaugų teikimo ir apmokėjus likutinę sąskaitą, klientui išlieka teisė reikalauti, kad nekartu.lt atliktų reikiamus parengtų dokumentų pakeitimus (jei tokių yra).

3.5. Jei bus vėluojama atsiskaityti už suteiktas paslaugas, bus taikomi 0,02% dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. nekartu.lt taip pat pasiliekame teisę sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant kliento pavedimą, perdavimą klientui iki tol, kol bus pilnai sumokėti visi pradelsti mokėjimai.

4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. nekartu.lt įsipareigoja Teisinių paslaugų sutarties galiojimo metu ir 2 (du) metus po jos pasibaigimo saugoti Kliento informacijos, kuri nekartu.lt taps žinoma teikiant teisines paslaugas, konfidencialumą.

4.2. Jeigu teikiant teisines paslaugas yra būtina arba jeigu tokia prievolė kyla iš įstatymo, nekartu.lt gali be atskiro kliento sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims (įskaitant notarus, vertėjus, bankus ir valstybės institucijas) su Klientu susijusią konfidencialią informaciją ir dokumentus. Jeigu klientas duoda nurodymą nekartu.lt teikiant teisines paslaugas naudotis kitų paslaugų teikėjų paslaugomis arba jeigu klientas sutinka naudotis nekartu.lt pasiūlytų kitų paslaugų teikėjų paslaugomis, nekartu.lt gali, jei nebuvo aiškiai susitarta kitaip, atskleisti jiems tokią konfidencialią informaciją ir medžiagą, kurią nekartu.lt laiko būtina pavedimo vykdymui.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Teisinių paslaugų sutartis įsigalioja nuo atstovavimo sutarties tarp nekartu.lt ir kliento (abiejų sutuoktinių arba vaiko tėvų) pasirašymo dienos ir galioja tol, kol ji bus nutraukta, jeigu toliau nėra numatyta kitaip.

5.2. Bet kuri šalis gali bet kada nutraukti Teisinių paslaugų sutartį, apie tai informuodama viena kitą raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo.

5.3. Jeigu klientas laiku neapmoka nekartu.lt sąskaitos už teisines paslaugas, nekartu.lt gali nedelsdama nutraukti pavedimo vykdymą (apie tai informavus klientą), su sąlyga, kad toks pavedimo vykdymo nutraukimas neprieštarauja kliento interesams. Vėlavimas apmokėti sąskaitą ilgiau nei 14 dienų yra laikomas esminiu Teisinių paslaugų sutarties pažeidimu ir šiuo atveju nekartu.lt turi teisę iš karto nutraukti Teisinių paslaugų sutartį (apie tai informavus klientą), nepriklausomai nuo pavedimo, dėl kurio vykdymo Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta.

5.4. Nutraukus Teisinių paslaugų sutartį, šios Teisinių paslaugų sutarties nuostatos dėl šalių tarpusavio atsiskaitymo išlieka galioti ir galioja tol, kol klientas pilnai atsiskaito su nekartu.lt.

6. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. nekartu.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko kliento ir su klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, sutuoktinio ir pan.) asmens duomenis laikydamasi interneto svetainėje esančia privatumo politika, visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga.

6.2. nekartu.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko asmens duomenis šiems tikslams:

(i) sutarties dėl teisinių paslaugų vykdymas;

(ii) kliento tapatybės nustatymas;

(iii) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas ir valdymas;

(iv) teisinių įsipareigojimų vykdymas; ir

(v) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.

6.3. Klientai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis nekartu.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko turi visas teises, nurodytas nekartu.lt privatumo politikoje.

7. PRETENZIJŲ TEIKIMAS

7.1. Jei dėl kokios nors priežasties klientas nėra patenkintas nekartu.lt suteiktomis paslaugomis, klientas turi informuoti už jo pavedimą atsakingą teisininką nedelsiant po to, kai paaiškėja aplinkybės, sudarančios tokio kliento pretenzijos ar skundo pagrindą. Visi kliento skundai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių aprašymas. Jei klientas turi įrodymų, patvirtinančių, jog buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie skundo.

7.2. nekartu.lt neatsako pagal jokias pretenzijas ar skundus praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: (i) diena, kai yra užbaigiamas kliento pavedimas; (ii) paskutinės nekartu.lt sąskaitos klientui data; (iii) diena, kai aplinkybės, iš kurių kyla skunda, tampa žinomos ar turėjo tapti žinomos klientui. Jeigu klientas pateikia skund1 vėliau, kliento teisė teikti Reikalavimą bus laikoma pasibaigusia.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. nekartu.lt atsako tik už klientui padarytus tiesioginius finansinius nuostolius ir ne daugiau nei už teikiamas teisines paslaugas sumokėto atlyginimo suma. nekartu.lt neatsako už jokius netiesioginius nuostolius (tokius kaip netiesioginiai, atsitiktiniai, baudiniai ar panašūs nuostoliai ar netesybos), ar negautas pajamas (pelną), prarastą prestižą, reputaciją ar galimybę, ir už jokią neturtinę žalą. nekartu.lt atsakomybė mažinama sumomis, kurias klientas gaus draudimo ar kitos sutarties, kurios šalimi ar pagal kurią naudos gavėju klientas yra, pagrindu.

8.2. nekartu.lt neprisiima jokios atsakomybės, dėl nuostolių, sukeltų termino(-ų) praleidimu ar dėl kokios nors darbo dalies neatlikimo nustatytu terminu ar nesilaikant grafiko, tai pat jeigu nekartu.lt neturi galimybės pradėti ar tęsti darbo dėl aplinkybių, kurių nekartu.lt negali kontroliuoti.

8.3. nekartu.lt neatsako už nuostolius (žalą), jeigu klientas naudoja nekartu.lt konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti klientui. nekartu.lt neatsako už kitų konsultantų klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas, įskaitant ir atvejus, kai tokius konsultantus pasitelkia nekartu.lt patys kliento vardu ar kai jie paslaugas ar savo konsultacijas teikia klientui per nekartu.lt.

8.4. nekartu.lt atsako tik prieš tą asmenį, kuris su nekartu.lt sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo. nekartu.lt neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti patirti kitų asmenų. Jei nekartu.lt sutinka, kad trečioji šalis remtųsi nekartu.lt konsultacija ar darbo produktu (įskaitant, bet neapsiribojant paruoštais santuokos nutraukimo dokumentais, išvadomis ar nuomonėmis), tai nesukuria sutartinių santykių tarp nekartu.lt ir tokio asmens.

9. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Teisinių paslaugų sutarčiai yra taikoma ir ji bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Tarp šalių kilę ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš Teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Visi pagal Teisinių paslaugų sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti rašytinės formos ir yra laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo išsiųsti registruotu ar paprastu laišku, ar elektroniniu paštu šalių žinomais rekvizitais.

10.2. nekartu.lt turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai klientas duoda pirmąjį pavedimą po informavimo apie sąlygų pakeitimą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. kovo 21 d.
Ar turite klausimų? Susisiekite!
Made on
Tilda